Vivek Kaushal

Vivek Kaushal

Hacker | Building Enterpret | ex-Samsung, IIIT-H | vivekkaushal.com